Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Zrestaurovaný oltář sv. Aloise Gonzagy

Hornopolický kostel je bohatší o další skvost, a to o zrestaurovaný oltář sv. Aloise Gonzagy. Na své původní místo, tedy do jižní postranní lodě, byl zpět instalován na konci července 2020.

Oltář sv. Aloise Gonzagy je jedním z deseti postranních oltářů, které zkrášlují interiér poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. S ohledem na generální rekonstrukci poutního areálu, která proběhla v rámci programu IROP a zahrnovala též obnovu interiéru kostela, byly všechny postranní oltáře demontovány. Dva z nich, které se nacházejí v hlavní lodi a jsou zasvěceny Navštívení Panny Marie a Pietě, byly zrestaurovány z prostředků IROP a od znovuotevření poutního areálu, jež proběhlo na konci června, se opět skví ve své kráse. Obdobným nadějným vyhlídkám se ovšem vzhledem k omezeným finančním prostředkům z programu IROP nemohly těšit zbývající postranní oltáře situované v bočních lodích kostela, včetně oltáře sv. Aloise Gonzagy. 

Ten byl ovšem již v takovém havarijním stavu, že bylo téměř nepravděpodobné, že jej bude možné následně zpět do kostela instalovat, aniž by byl zrestaurován. K okamžiku znovuotevření poutního areálu byly zpět instalovány nezrestaurované postranní oltáře do bočních lodí, až právě na oltář sv. Aloise Gonzagy. Důvodem ovšem byla skutečnost, že v tu dobu probíhaly již dokončovací práce na jeho restaurování. Na konci loňského roku se totiž podařilo získat prostředky na jeho obnovu. Finančně se na ní podílel Česko-německý fond budoucnosti (200 tisíc korun), Biskupství Eichstätt (8 tisíc eur) a nemalou částkou též hornopolická farnost (250 tisíc korun).

Od dubna do července 2020 byly v restaurátorských dílnách akademické malířky Aleny Krahulíkové, Martina Rázka a Naděždy Březinové zrestaurovány všechny součásti oltáře. Jejich autor je neznámý a vznik je datován na přelom 17. a 18. století a do 18. století. Jde o závěsný obraz zachycující sv. Aloise Gonzagu upevněný v řezbovaném zlaceném rámu, polychromované plastiky sv. Anny a sv. Jáchyma, 2 relikviářové busty, kříž s korpusem Ježíše Krista a oltářní menzu s podestou. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem na obnově tohoto vzácného oltáře podíleli.

Sv. Alois Gonzaga je jezuitským světcem, který žil v Itálii v druhé polovině 16. století. „Pocházel ze starého italského knížecího rodu, plného násilí a vášní. Jako syn markýze byl dvorním pážetem ve Florencii i na královském dvoře v Madridě. Rozhodl se s pomocí Boží milosti vítězit nad zlem a konal kající skutky. V Římě vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Připravoval se na kněžství, když vypukla morová epidemie. Při ošetřování nemocných se nakazil a v Římě zemřel“ (www.catholica.cz). Jeho památka připadá na 21. června. Je patronem mládeže a studentů. Též bývá vzýván jako přímluvce při volbě povolání či onemocnění očí. Sv. Aloise Gonzagu v jezuitském oděvu lze obvykle poznat podle jeho atributů, kterými jsou lilie, kříž a lebka. Lilie a kříž jsou vyobrazeny i na jeho oltářním obrazu v hornopolickém chrámu. 

Za bezmála 650 tisíc korun restaurovaný oltář sv. Aloise Gonzagy je tak první vlaštovkou mezi oltáři situovanými v bočních lodích. Oltáře sv. Josefa, sv. Blažeje, Božího hrobu, Klanění Tří králů, sv. Anny, sv. Barbory a sv. Tekly ještě čekají na štědré dárce, kteří by obnovu podpořili. 

Provoz obnoveného poutního areálu, který je denně přístupný, opravy, které nejsou podporovány z dotačních programů, a spoluúčasti farnosti (i na restaurování oltáře sv. Aloise Gonzagy) jsou financovány z darů. Pokud byste chtěli přispět i Vy, je to možné na účet hornopolické farnosti číslo 900444379/0800. Dar je možné odečíst od základu daně z příjmu. Děkujeme Vám za Vaši štědrost.

P. Stanislav Přibyl, administrátor