Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra Kudy z nudy

Obnova areálu

I. etapa

Název projektu: Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP)

Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000345

Poskytovatel projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Účastník projektu: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police

Finanční hodnota projektu: 105 934 545,31 Kč

Termín realizace projektu: 2016-2020

Video ze slavnostního zahájení projektu - 9. července 2017

Video z obnovy areálu - květen 2018

Video z obnovy areálu - duben 2019

Video z obnovy areálu - říjen 2019

Článek o průběhu obnovy areálu - červen 2019

Článek o kolaudaci obnovených varhan - srpen 2019

Článek o průběhu obnovy areálu - prosinec 2019

Článek o závěru první etapy obnovy areálu - květen 2020

Záznam mše sv. s požehnáním obnoveného areálu - 27. června 2020

Sférické snímky obnoveného kostela - červenec 2020

II. etapa

Název projektu: Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, II. etapa

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP)

Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004484

Poskytovatel projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Účastník projektu: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police

Finanční hodnota projektu: 14 565 181,63 Kč

Termín realizace projektu: 2020-2021

Hlavní cíl obou etap:
Cílem je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturní památky areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, který je v současné době v chátrajícím, místy až havarijním stavu a je veřejnosti přístupný pouze ve velmi omezeném míře. Revitalizace areálu a jeho otevření širší veřejnosti bude mít pozitivní vliv na zatraktivnění oblasti a tím dojde k nárůstu návštěvnosti a pozitivnímu vlivu na zaměstnanost a negativní migrační saldo v okrese. Výstupem projektu bude revitalizovaný areál přístupný veřejnosti, a to včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Areál bude zahrnovat vyhovující modernizované technologické a technické zázemí, optimalizaci přístupnosti památky a zpřístupnění prostor dosud uzavřených veřejnosti. Projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020. Konkrétně projekt zahrnuje aktivity zajištění uchování a rozvoje kulturního bohatství v podobě revitalizace kulturní památky poutního kostela Navštívení Panny Marie. Cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturní památky areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Revitalizace areálu a jeho širší zpřístupnění bude mít pozitivní vliv na zatraktivnění oblasti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.