Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Vánoce v hornopolické farnosti

Začínáme na Štedrý den hned ráno v 6.00 hodin, kdy bude rorátní mše.

Pro vysvětlení pojmu roráty můžete navštívit stránky poutního místa Svatá Hora, kde je pěkné pojednání z pera Pavla Šmolíka.  Roráty (či rorámina) jsou liturgicko-hudební forma ranní mariánské adventní mše. Tato forma je v kontextu evropské hudební historie jedinečná, žádná jiná národní kultura nic podobného nevytvořila. Kořeny adventní rorátní mše spadají do doby Karla IV., který zavedl tradici pravidelných ranních mariánských votivních mší, které se konaly po celý rok. Později k těmto mším začala pro adventní období vznikat zvláštní hudební tradice praktikovaná především v utrakvistickém prostředí. Vývoj rorátů dosáhl svého vrcholu v 16. století. Z této doby se nám dochovalo několik od sebe odlišných regionálních verzí, z nichž nejrozšířenější byla verze královéhradecká. 

Roráty jsou komponovány způsobem nazývaným „tropování“. To znamená, že bylo použito některé melodie gregoriánského chorálu, které byl podložen nový český text. Celý takto nově vzniklý zpěv (např. Introitus, Kyrie, atd.) byl ještě na vhodných místech rozdělen a proložen písněmi. Došlo tak k vzniku jedinečného útvaru, kdy chorální úseky navozují myšlenku, která je rozvíjena písněmi. Chorály pak vždy zpívala literátská bratrstva z kůru, při zpěvu písní se připojoval zpaměti i lid.

Název „Roráty“ je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy „Rorate coeli desuper...“ („Rosu dejte, nebesa, shůry...“). Příklad ukazuje, jak byl tento zpěv přetextován a přejat jako součást rorátů. Karel IV. spolu s Arnoštem z Pardubic založili tradici celoročního sloužení ranních votivních mší k Panně Marii. Typickým znakem rorátů je střídání chorálů a písní, které komentují myšlenku chorálem nadnesenou.

Na Štedrý den můžete navštívit hornopolický kostel například proto, abyste viděli nový betlém v ambitech, dílo paní Hany Berkové Roušarové. Betlém je částečně pohyblivý, což působí radost nejen dětem.

Štědrovečerní mše bude v Horní Polici - tak jako každý rok - ve 21.00 hodin. Při mši svaté budeme moci vyslechnout Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby (1765-1815), zvanou familiérně "Rybovka" v provedení pěveckého sboru Hvězda. Tuto českou pastorální mši, koncipovanou jako pastýřská hra, avšak rozdělenou na jednotlivé části mše, zkomponoval rožmitálský kantor v roce 1796.

V Kyrie se odehrává dialog pastýřů, kdy mladší (tenor) budí staršího mistra (bas), protože zaslechl zvláštní zvuky. Oba se potom dohadují o příčinách tohoto jevu. Gloria začíná andělským zvěstováním Mesiáše, andělé budí další pastýře. Pastýř - mistr se poté rozhoduje, že se se svými pomocníky půjde poklonit Ježíškovi. V Graduale i mladší pastýř zvěstuje narození Krista a pobízí lidi, aby ho navštívili. Starší mistr nařizuje ostatním, co mají udělat. Při Credu se celá společnost chystá na cestu k Betlému. Offertorium je centrem celé kompozice, pastýři se v Betlému klaní Ježíškovi, hrají mu na přinesené hudební nástroje a dávají mu svoje dary. Sanctus se blíží předloze mešního textu, andělé i lidé chválí Boha. V Benedictus pastýři nadále opěvují narozeného Spasitele. Při Agnus se pastýřil loučí s Ježíškem a žádají jeho požehnání. Communio je potom slavnostní zakončení mše, jedná se o parafrázi stopadesátého žalmu.

Příběh vzniku Rybovy vánoční mše i pohled do jeho života pěkně podává inscenace České televize s názvem Noc pastýřů.

Po mši svaté jste zváni na faru k malému posezení  a pohoštění.

Následuje pravá půlnoční mše v kostele sv. Vavřince v Jezvém ve 24.00 hodin. Bude při ní opět provedena Česká mše vánoční "Hej, mistře!" Jakuba Jana Ryby.

Na Boží Hod vánoční bude mše svatá v kostele Panny Marie v Horní Polici v 15.00 hodin.

Na Svatého Štěpána bude mše svatá v 15.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Jezvém.

V neděli 28. prosince, o svátku Svaté rodiny, bude mše svatá v Horní Polici v 15.00 hodin.

Ve středu 31. prosince bude mše svatá v Horní Polici v 15.00 hodin.

Ve čtvrtek 1. ledna 2015, o slavnosti Matky Boží Panny Marie, bude mše svatá v Horní Polici v 15.00 hodin.

V sobotu 3. ledna 2015 bude v 10.00 hodin mariánská poutní mše.

V neděli 4. ledna bude mše svatá v 15.00 hodin.

O slavnosti Zjevení Páně, v úterý 6. ledna, bude mše svatá s požehnáním vody, kadidla a křídy v 17.00 hodin.

V neděli 11. ledna, o svátku Křtu Páně, završíme vánoční dobu mší svatou v 15.00 hodin.

P. Stanislav Přibyl, administrátor

Plakát na roráty

Pořad vánočních bohoslužeb ke stažení

Plakát na půlnoční mši v Jezvé