Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Sbírka na Svatou zemi

Sbírka na Svatou zemi, iniciativa vycházející z přání papežů, je svěřena do rukou Kongregace pro východní církve. Její prefekt kardinál Leonardo Sandri v dopise týkajícím se letošní velkopáteční modlitby za Svatou zemi a sbírky na její potřeby připomíná naléhavost zájmu o Svatou zemi zvláště nyní, když celá oblast Blízkého východu zažívá dramatické okamžiky. Pokud jsou křesťané žijící ve Svaté zemi vyzýváni, aby vytrvali a tato místa neopouštěli, měli by si věřící na celém světě vzít k srdci jejich nelehkou situaci. Ta se bezprostředně dotýká nejen křesťanů, ale všech lidí přebývajících v místech drahých jak křesťanům, židům, tak muslimům. Církev svou solidární účastí a podporou chce dodat naději svým bližním, kteří každodenně zakoušejí utrpení poníženého a opuštěného Pána, a odvahu k vzájemnému dialogu mezi příslušníky různých náboženství.

Jedním z mnoha subjektů, které ve Svaté zemi působí, je františkánská komunita Custodia di Terra Santa, která již po staletí přispívá k uchování a oživení svatých míst spojených s křesťanstvím. Věnuje se jak křesťanské menšině, která zde žije, pečuje o archeologicky významná místa a svatyně, pomáhá při nečekaných dramatických událostech a katastrofách, zajišťuje slavení liturgie na svatých místech, věnuje se vzdělávacím aktivitám a v neposlední řadě se stará též o poutníky.

Custodia di Terra Santa je jedním z příjemců finančních prostředků shromážděných při velkopáteční sbírce na Svatou zemi (Collecta pro Terra Sancta). Ve své zprávě o využití financí z poslední sbírky se lze dočíst o údržbě, opravách a restaurování baziliky na Olivové hoře a baziliky Božího hrobu a zřízení nové zahrady v klášteře Poslední večeře Páně. Kromě těchto jeruzalémských míst byl instalován kamerový systém v bazilice Zvěstování v Nazaretě. Pokračovaly práce archeologů v Magdale, odkud pocházela Marie Magdaléna, a v Kafarnaum, kde bydlel Ježíš poté, co opustil Nazaret a začal své veřejné působení, a kde učinil řadu zázraků. Na hoře Tábor spojené s Ježíšovým proměněním se začalo budovat nové parkoviště. V Káně, kde Ježíš učinil svůj první zázrak, začala stavba pastoračního centra a školy. Opravy a restaurátorské práce probíhaly v chrámu v Sefforis, kde podle tradice strávila své dětství Panna Maria, a ve svatyni na hoře Nebo historicky spjaté s Mojžíšem. Z prostředků byly hrazeny některá stipendia pro studenty na univerzitách ve Svaté zemi (v Betlémě, Jeruzalémě, Haifě a dalších). Podpora směřovala též ve prospěch rodin, mladých párů a chudých. Custodia di Terra Santa finančně podporuje též Fakultu biblických věd a archeologie při Studium Biblicum Francescanum v Jeruzalémě a Franciscan Media Center, které prostřednictvím internetových stránek zprostředkuje živé dění a zvláště významné události na místech ve Svaté zemi. Vzhledem k více než vážné situaci v Sýrii směřovala část podpory rovněž křesťanům v Sýrii a v sousedním Libanonu.

Velkopáteční modlitba a sbírka na Svatou zemi je nám připomínkou, abychom nezapomínali jak ve svých prosbách, tak v konkrétních projevech lásky na všechny, kteří trpí, zvláště pak na své bližní-křesťany. Zároveň pamatujme na všechny ty, kteří ve Svaté zemi i kdekoli jinde na světě pomáhají zmírňovat lidské utrpení a zachovávat kulturní dědictví pro budoucí generace. Tito nám jsou příkladem v tom, abychom i my tam, kde žijeme, ve svém každodenním životě, dokázali jak tišit lidské utrpení a byli šiřiteli pokoje, tak se zodpovědně a ve prospěch druhých starali o svěřené hmotné statky.