Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

První etapa obnovy Horní Police je v podstatě za námi


V neděli 26. dubna 2020 uplynulo 24 měsíců od uzavření smlouvy na stavební práce v rámci obnovy poutního areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Slavnostní otevření je plánováno na sobotu 27. června 2020 od 10 hodin. Co ještě zbývá udělat?

Ze stavebního hlediska jsou práce hotové a předané, nyní probíhá odstraňování vad a nedodělků. Jsou hotové i restaurátorské práce na mobiliáři v interiéru kostela, které zahrnovaly restaurování hlavního oltáře, dvou bočních oltářů, kazatelny, soch sv. Floriána a sv. Václava a dalších uměleckých předmětů, které budou součástí expozice na oratořích a emporách kostela. Kostel je vybaven elektronickým zabezpečovacím zařízením, kamerovým systémem a elektronickým protipožárním systémem. Součástí obnovy byla oprava elektroinstalace v interiéru a slavnostní osvětlení exteriéru kostela. Obojí se nyní dolaďuje. V kostele jsou obnovené varhany ve zvukovém ideálu baroka, mají 18 rejstříků a dva manuály s pedálem. Ve zvonici se nacházejí tři nové zvony opatřené elektrickými zvonícími stroji stejně jako pákami pro ruční vyzvánění. O patro výš nad zvony je umístěn zrestaurovaný hodinový stroj, s elektrickým natahováním a korekcí podle radiového signálu, opatřený dvěma hodinovými cimbály, jedním pro vyzvánění čtvrthodin, druhým pro celé hodiny.

V exteriéru areálu byla opravena původní barokní štětová dlažba a doplněna na místech, kde chyběla. Byl vyčištěn původní odvodňovací systém. Bylo osazeno 9 lip, položen travní koberec a vysazeny květiny před farou. Prostranství před farou bylo vydlážděno imitací barokní štětové dlažby. Tento prostor je však nyní určen k odpočinku, nikoli k parkování, proto bude třeba parkovat na jiných místech v obci a do kostela dojít pěšky. Součástí obnovy je také bezbariérový přístup do kostela a dvě parkovací místa pro handicapované, která jsou umístěna na západním konci areálu, tedy na opačné straně, než je pohledově hlavní vstup.

V květnu a v červnu chceme v klidu dokončit všechny drobné nedodělky a odstranit závady. Bude také potřeba uklidit a nastěhovat zpět do kostela věci potřebné k bohoslužbě. Varhany čeká ladění, budeme seřizovat osvětlení, zpětně instalovat ozvučovací zařízení.

Slavnostní otevření plánujeme v sobotu 27. června 2020. V 10 hodin začne mše svatá, kterou bude slavit litoměřický biskup Mons. Jan Baxant spolu apoštolským nunciem v České republice, arcibiskupem Charlesem D. Balvo, který je současně děkanem diplomatického sboru v naší zemi, spolu s dalšími kněžími a jáhny, kteří jsou tímto srdečně zváni. Při mši svaté bude požehnán obnovený kostel, varhany, oltář a po mši svaté tři zvony, které mají jména Marie, Anna a František jako připomínku největší donátorky tohoto poutního místa, Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské (1672–1741). Slavnost bude přenášena křesťanskou televizí TV NOE.

Po krátké přestávce na občerstvení bude slavnost ve 13 hodin pokračovat varhanním koncertem Jaroslava Tůmy, profesora pražské Akademie múzických umění, jehož program bude sestaven z různých zhudebnění Mariina chvalozpěvu Magnificat. Ve 14 hodin bude promítnut film o Horní Polici, který zachycuje obnovu poutního místa. V 15 hodin bude přestřihnuta páska u muzejní expozice v patře bočních lodí kostela a otevřena zde výstava o dějinách poutního místa.

Následující den, v neděli 28. června 2020, oslavíme poutní slavnost Navštívení Panny Marie. Hlavním celebrantem bude Karel Havelka, děkan katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích, který si současně připomene 40. výročí svého kněžského svěcení.

Milí přátelé, už dnes jste srdečně zváni na slavnosti na konci června a potom kdykoli. Kostel bude každý den otevřen alespoň tak, aby bylo možné areál projít a podívat se do jeho interiéru. Počítáme také s pravidelnou návštěvní dobou muzea a s komentovanými prohlídkami areálu. O všem budeme včas informovat.

Zbývá dodat, že projekt "Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici" byl realizován v rámci programu IROP, jeho finanční hodnota je 105 934 545,31 Kč a byl financován z prostředků Evropské unie (85 %), České republiky prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (10 %) a vlastníkem (5 % a další vícenáklady).

P. Stanislav Přibyl, administrátor