Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Mariánská pouť v Horní Polici

V neděli 5. července, ačkoli je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, oslavíme v Horní Polici patrocinium poutního kostela, slavnost Navštívení Panny Marie. Program začne mší svatou v 10 hodin. Následovat bude přátelské setkání s občerstvením v ambitech poutního místa spojené například s vystoupením žáků místní ZUŠ. Ve 14 hodin bude slavnost zakončena procesím s milostnou Madonou z Horní Police.

Navštívení Panny Marie je označení pro událost, která je popisována v Novém zákoně v Lukášově evangeliu (Lk 1,40-56). Panna Maria v požehnaném stavu navštívila svou příbuznou Alžbětu, která byla rovněž v očekávání. Matka Ježíše Krista a matka sv. Jana Křtitele se tak setkaly. Plodem tohoto setkání jsou dvě modlitby: část Ave Maria (požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého), pronesená Alžbětou jako pozdrav a chvalozpěv Magnificat, pronesený Pannou Marií jako odpověď na tento pozdrav:

Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté. A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. (Lk 1,46-55)

Liturgická památka Navštívení Panny Marie se v katolické církvi slaví 31. května, tedy mezi slavností Zvěstování Páně (25. března) a slavností Narození sv. Jana Křtitele (24. června). Do litugické reformy II. vatikánského koncilu se slavila 2. července. Tato tradice se udržuje v německých zemích, stejně jako na některých poutních místech. Horní Police patří mezi ně.

P. Stanislav Přibyl, administrátor