Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Jak pokračují opravy v Horní Polici?

Už skoro za rok se otevřou brány opraveného a zrestaurovaného kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Zatím toho není ještě moc vidět, ale už je velmi patrné, že se opravuje a restauruje opravdu na všech frontách. Jak tedy na tom jsme?

Kostel Navštívení Panny Marie

Pohled na areál z dronuJsou vyměněny krovy na obou emporách. Tuto část kostela bychom dnes označili nejspíš za dřevostavbu. Na nosných trámech je uložena nejen střecha, ale i šest zděných vikýřů. Střecha je kompletně nová, z vikýřů zbyla čelní zděná stěna a některé římsy a stavební hmota bočních zdí. Na dřevěné konstrukci je upevněn rákos a na něm je zhotovená omítka. Vedle empor jsou v blízkosti presbytáře dvě oratoře. Ty mají falešné klenby z dřevěného bednění, rákosu a omítky se štukovými ozdobami. Tam, kde to bude nutné, budou opraveny dřevěné konstrukce, a především krov, který je v havarijním stavu.

Opravuje se hlavní věž kostela. Postupně se vyměňují poškozené části dřevěné konstrukce. Korouhev na věži s písmeny LD (Laus Deo – Sláva Bohu) zlacenými paprsky je po restaurování již na svém místě. V makovici je uložen měděný tubus s dokumenty, které jsou připomínkou této opravy. Postupně se také vyměňuje krytina. Místo natřeného pozinkovaného plechu je věž pokrývána zelenomodře patinovanou mědí, která v budoucnu nebude potřebovat nátěr. Uvnitř věže se vyměňují dřevěná schodiště. Byly osazeny žaluzie se speciálním nátěrem, který usnadňuje vlet netopýrům, jejichž kolonie hnízdí na půdě kostela.

Opravami prochází krov hlavní lodi. Tento krov je poškozen dřevomorkou, hnilobou a dřevokazným hmyzem. Jednotlivé trámy jsou postupně protézovány tak, aby se vyměnily jen poškozené části trámů. Všechny spoje jsou zhotoveny pomocí dřevěných kolíků. V části směrem k věži byla na půdě zhotovena celodřevěná přepážka, za níž hnízdí netopýři. Střecha bude po opravách krovu pokryta pálenou taškou.

Z exteriéru kostela zmizely všechny dveře a okna. Dveře jsou restaurovány do původní podoby, okna rovněž. Některá z oken mají vitrážové výplně, ty se restaurují, případně nově doplňují. Okna byla krytá mřížemi, u nichž nyní probíhá restaurování. Namísto černého a bílého nátěru bude jejich barva po restaurování zelená – podle restaurátorského nálezu.

Začíná se opravovat fasáda kostela. Části omítky, které nedržely, byly odstraněny. Na fasádu budou použity probarvené vápenné štuky podle původní barevnosti, a ty budou následně opatřeny vápennou maltou. Vše podle původní barokní technologie. Barevné odstíny se dosud ladí, ale celý areál bude v kombinaci odstínů růžové a bílé barvy. Opravují se kamenné prvky v exteriéru – ostění oken a dveří, sokly, schody a sochy. Všechny kamenné prvky budou opatřeny barevným nátěrem v šedé barvě. V jednom z bočních vchodů se našla velká kamenná ozdoba z předcházejícího kostela. Mohla být buď částí křtitelnice nebo kazatelny a pochází z období přelomu gotiky a renesance. Jedná se o podmínkách prezentace tohoto nálezu.

V interiéru kostela je nyní celoplošné lešení. Probíhá čištění a restaurování výzdoby stropu kostela. Kostel byl naposledy vymalován hlinkou, nátěr po doteku odpadává. Na nástropních malbách se našly starší barokní malby s anděly. Dekorativní štuky byly růžové. Interiér bude nově vymalován, barevnost bude v kombinaci okru a šedomodré s mramorováním klenebních pásů. Restaurují se dřevěné balustrády a oltářní mřížka. Budou vyměněna točitá dřevěná schodiště. Již proběhla elektroinstalace v interiéru kostela. Kostel bude osvětlen nízkoenergetickými zdroji na bázi LED a toto osvětlení bude řízeno počítačem. 

Obnova varhan je téměř před dokončením. S použitím původních částí varhanní skříně je jejich zvukový obraz obnovován do barokní podoby. Budou mít zvláštní ladění, přesně podle nalezených pramenů: galský tón (o půl tónu níže, než je běžné) a v baroku obvyklé středotónové ladění. I zde došlo k výrazné proměně barevnosti, hnědozelený nástroj je zrestaurován v odstínech růžové. Vizuální stránku doplňují lesknoucí se cínové píšťaly. Nástroj bude mít dva manuály a pedál, 16 rejstříků, barokní konstrukci přenosu impulsu z klávesy na píšťalu a bude tak vhodný především k interpretaci dobové hudby v jejím autentickém provedení.

Restaurováním prochází hlavní oltář, dva boční oltáře, kazatelna a baldachýn. I zde nás čeká překvapení. Hlavní oltář bude v kombinaci zlata, stříbra, světlejší a tmavší modré, a růžové barvy. Sochy budou bílé se zlacením. Obnovou neprochází socha Panny Marie ani dvě relikviářové postavy po stranách hlavního oltáře.

Kazatelna bude zrestaurována do původní podoby, tedy do kombinace zlaté a stříbrné se sochami s povrchem z leštěné běli a se zlacenými detaily.

Na restaurování čekají rovněž oba dva boční oltáře v hlavní lodi. Postupně se očišťují od nepůvodních nátěrů a dořezávají se chybějící kusy ozdob.

Křeslo velkovévodkyně toskánské, které se užívalo jako sedadlo pro předsedajícího je rovněž již zrestaurováno. Jeho povrchová úprava je kombinací zlata na lesk a mat s detaily ze stříbra, doplněné tmavě červeným čalouněním. Křeslo stálo na stupínku s parketovou podlahou a s dřevěným pozadím s imitací mramoru.

Benátský lustr je rovněž již zrestaurován. Namísto černého nátěru je jeho povrch cínovaný. 

V okolí kostela byla očištěna původní barokní dlažba, provádějí se nutné archeologické průzkumy, obnovuje se systém odvodnění a odvlhčení. Probíhají práce na odvodnění a odvlhčení ohradních zdí.

Zvonice

Volně stojící zvonice je rovněž obklopena lešením. Během jara byla vyměněna a opravena dřevěná konstrukce makovice věže, která má velmi komplikovaný a vzácný tvar. Již je zrestaurovaná korouhev zvonice, kde je v medailonu barokní reliéf Panny Marie Hornopolické obklopený svatozáří a se stříbrným srdcem na vrcholu korouhve. Již je připraven pamětní zápis do makovice věže. Finální krytina bude položena na podzim a bude rovněž z mědi patinované do zelenomodra. V interiéru probíhají práce na dřevěných konstrukcích, schodištích a přípravné práce pro usazení replik tří zvonů. Začnou restaurátorské práce na kamenné výzdobě zvonice a práce na fasádě.

V Astenu v Holandsku se vyrábějí repliky tří zvonů, které budou následně usazeny do zvonice. Zvony budou mít ladění f1, as 1, c 2, budou vážit přibližně 950, 550 kg a 260 kg a ponesou jména Marie, Anna, František – na počest investorky barokního areálu, velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské. Zvony by se měly v létě odlévat a na věž se dostanou na jaře příštího roku. Bude je možné rozeznívat jak ručně, tak pomocí bezdotykového magnetického zařízení.

Probíhá restaurování hodinového stroje, ciferníků a ručiček. Hodinový stroj se v minulém roce nacházel ve velmi prominentní společnosti, protože sdílel tutéž střechu s tehdy právě restaurovaným Staroměstským orlojem.

Pohled na hornopolický areál z dálky může vyvolat dojem klidu, ale uvnitř se děje mnoho věcí. Rovněž tak se toho ve prospěch Horní Police děje mnoho po celé republice v restaurátorských dílnách, kde stará vzácná umělecká díla dostávají novou tvář.

Můžeme se společně těšit na očekávané dokončení první etapy prací koncem dubna 2020 i na slavnostní otevření koncem června příštího roku.

Kontrolní dny probíhají každý týden, kdy se sejdou zástupci investora, projektant, stavební dozor, památková péče a zástupci všech subjektů, které se na obnově podílejí. Práce v předpokládané hodnotě cca 106 mil. Kč jsou financovány z projektu IROP. 85 % je z prostředků Evropské unie, 10 % od státu z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek je na investorovi. Nejedná se pouze o zbylých 5 %, ale rovněž o všechny neuznatelné a administrativní náklady navíc. Odhadem bude třeba, aby farnost shromáždila částku 10 mil. Kč. 

Proto Vás prosíme o pomoc. Číslo účtu farnosti je 900444379/0800 a dary jsou odečitatelné od základu daně. Nezapomínáme ani na modlitbu. Modlíme se za všechny, kdo se na obnově podílejí, dále za dobrodince a v neposlední řadě za zemřelé. Věříme, že takoví lidé, jako Anna Marie Františka Toskánská, Wenzel Hocke, Josef Stejskal či Marie Večeřová by měly z obnovy areálu radost.

Těším se na osobní setkání v Horní Polici.

P. Stanislav Přibyl, administrátor