Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Jak je to s opravami v Horní Polici?

Možná se ptáte, jak se to má s opravami poutního areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, když se stále nic neděje. Poslední viditelnou akcí bylo požehnání billboardu a zahájení rekonstrukce v neděli 9. července 2017, a od té doby nic.

Je to však jen zdánlivý klid.

Na pozadí tohoto klidu probíhá velké množství nutných přípravných prací, které mají sice v tuto chvíli většinou administrativní charakter, ale které jsou vyžadovány buď právním řádem České republiky nebo pravidly Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jehož součástí projekt obnovy areálu je.

1) Po získání stavebního povolení bylo nutné v příslušném stupni výběrového řízení vysoutěžit projektanta, který by vypracoval projekt pro provedení stavby, na jehož základě bude vybrán dodavatel stavebních prací, a následně zajistil autorský dozor.
Tato veřejná zakázka byla vypsána 16. února 2017, obálky byly otevřeny 16. března 2017. Zakázku vyhrál Ing. Arch. Richard Cibik (FACIS architekti) z Prahy. Smlouva s ním byla uzavřena dne 19. května 2017 a schválena Biskupstvím litoměřickým 19. června 2017. Následně byly zhotoveny dohodnuté práce na projektu pro zhotovení stavby a vypracován položkový rozpočet. Veškerá dokumentace je zveřejněna zde.

2) Při rekonstrukci bude nutný tzv. stavební dozor neboli technický dozor investora (TDI). Protože hodnota dozoru na stavbě takového rozsahu, jakým je obnova hornopolického areálu, přesahuje 400.000,- Kč, musela být i tato činnost vysoutěžena veřejnou zakázkou.
Ta byla zadána 15. března 2017, obálky byly otevřeny 31. března 2017. Vítězem se stala firma 3L studio, s.r.o. z České Lípy. Příkazní smlouva byla s firmou uzavřena 28. dubna 1017 a 10. května 2017 byla schválena Biskupstvím litoměřickým. Firma již spolupracovala při připomínkování projektové dokumentace pro zhotovení stavby. Dokumentace k této zakázce je k nahlédnutí zde.

3) Práce na opravě poutního areálu budou z velké části spočívat v restaurování mobiliáře kostela a také exponátů pro připravovanou muzejní expozici, která bude zřízena na emporách poutního kostela. Maximální hodnota této zakázky je 11,73 mil. Kč bez DPH. Veřejná zakázka byla vypsána 15. května 2017, komise se k hodnocení sešla 21. června 2017. Do této zakázky se však nikdo nepřihlásil, proto musela být zrušena. Znovu byla vypsána 17. července 2017, obálky otevřeny 23. srpna 2017 a nyní se jednotlivé nabídky hodnotí. Jakmile bude znám vítěz a po kontrole soutěže Centrem pro regionální rozvoj (CRR) bude uzavřena smlouva a ta následně schválena Biskupstvím litoměřickým, bude možné začít s restaurátorskými pracemi. To bude patrně první viditelná akce v hornopolickém kostele. Dokumentace k veřejné zakázce je zde.

4) Mezi důležité obnovné práce v kostele bude patřit obnova barokních varhan. Tato zakázka v maximální hodnotě 5,45 mil. Kč bez DPH byla vypsána 13. června 2017, obálky otevřeny 21. srpna 2017 a nyní probíhají poslední kontroly před podpisem smlouvy s vítězem veřejné zakázky. Po podpisu smlouvy a jejím schválení Biskupstvím litoměřickým budou varhany demontovány a odvezeny do varhanářské dílny. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla uzavřena smlouva s vítězem, není možno zde prozatím zveřejnit jméno budoucího zhotovitele. Informace a dokumenty k této veřejné zakázce jsou k dispozici zde.

Dále nás čekají ještě veřejné zakázky na zhotovení zvonů a hodinových cimbálů a opravu hodin, a nakonec zakázka na zhotovení již zmiňované muzejní expozice.

Abych přiblížil administrativní náročnost celého projektu, pokusím se popsat některé procesy. Všechny důležité kroky (zadávací podmínky veřejných zakázek, výsledky zadávacích řízení, texty smluv před podpisem) jsou kontrolovány a schvalovány Centrem pro regionální rozvoj (CRR), což je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj. Hlavní náplní této organizace je administrace a kontrola čerpání evropských fondů. Další informace o CRR jsou k dispozici na tomto odkazu. Projekt obnovy poutního areálu v Horní Polici je příslušný do Hradce Králové.

Každá smlouva (pokud její plnění je vyšší než 50.000,- Kč) musí být kromě toho podle vnitřních předpisů církve schválena příslušným církevním představeným. To je v našem případě Biskupství litoměřické a jeho statutární orgán, tj. biskup nebo generální vikář.

Projekt obnovy je financován z grantu „ex post“. Náklady na realizaci obnovy musí nejprve uhradit farnost. Ta má k tomuto účelu k dispozici úvěrový rámec od banky ve výši 40 mil. Kč. Jednou za čtvrtletí se poskytovateli dotace zašle „zpráva o realizaci“ a „žádost o platbu“. Poskytovatel dotace provede kontrolu a pokud uzná náklady za oprávněné, vrátí poskytovateli 95 % částky (a ta je obratem vrácena bance, která poskytla úvěr).

O konkrétní administraci projektu se stará projektový tým. Jsme na to čtyři. Supervizorem projektu jsem já (Stanislav Přibyl – pribyl@marianskapolice.cz) coby statutární orgán farnosti. Odpovídám za všechny právní kroky a podepisuji příslušné listiny, případně se zúčastňuji práce komisí a kontrolních dnů. Výkonným projektovým manažerem je Mgr. Bc. Jana Chadimová (chadimova@marianskapolice.cz). Jejím úkolem je komunikace se všemi dodavateli, koordinace jednotlivých úkonů, zajištění vyhotovování příslušných listin, účast na komisích a kontrolních dnech, a další. Její agenda má nejširší rozsah a je nejnáročnější. Finančním manažerem projektu je Ing. Zuzana Bumbová, ekonomka a účetní (bumbova@marianskapolice.cz). Jejím úkolem je vyhotovování a kontrola rozpočtů, platebních kalendářů, kontrola náležitosti smluv z hlediska finančního plnění, sestava plánu cash flow, praktická komunikace s bankami a dárci, pojištění projektových prací, fakturace a účetnictví projektu. Posledním členem projektového týmu (nikoli však významem) je Mgr. Ondřej Havlíček (je možné jej kontaktovat prostřednictvím členů interního projektového týmu). Je externím projektovým manažerem. Byl autorem studie proveditelnosti, díky níž studii jsme na projekt získali potřebné finanční prostředky. V prováděcí fázi kontroluje formální správnost dokumentů ve vztahu k CRR, komunikuje s poskytovatelem a hodnotitelem grantu, tj. zpracovává čtvrtletní zprávy o realizaci (monitorovací zprávy) a žádosti o platbu.

Možná si říkáte, že jsem neodpověděl na základní otázku: Kdy se začne něco dít? Domnívám se, že v řádu týdnů začnou práce na restaurování mobiliáře a obnově varhan. Pravděpodobně do konce roku bude předán kostel zhotoviteli stavebních prací.

Kdy bude hotovo? Tato etapa by měla být hotova do konce roku 2019, tj. měla by trvat 24 měsíců.

A proč píšu o „této etapě“? Protože jsme požádali ještě o dalších 14,5 mil. Kč na druhou etapu obnovy. Ta by měla spočívat v zásadě v opravě a restaurování ambitů (podlaha, vnitřní omítky, fasády, částečně restaurování štukové výzdoby). Nicméně, v tomto případě ještě není jasno, i když jsme plni naděje.

O co prosíme?

V první řadě o trpělivost. Projekty IROP jsou ty administrativně nejnáročnější vůbec. Dvojí kontrola (CRR, Biskupství litoměřické) zabere určitý čas, rovněž tak povinné lhůty v procesu veřejných zakázek.

Dále o modlitbu. Nechceme slepě opravit mrtvou stavbu. Chceme, aby byl zachován, obnoven a zkrášlen dům Boží, který má kromě jiného neopakovatelný genius loci a atmosféru. Jde nám o to, aby se tyto hodnoty zachovaly a posílily, a k tomu je třeba víc než jen dostát administrativním povinnostem a prostě někomu opravu svěřit. Modlíme se každou neděli po mši svaté za obnovu poutního místa, a také za dobrodince a zemřelé – především za ty, kterým kostel v Horní Polici ležel na srdci. Mám zde na mysli především stavebníka – Annu Marii Františku velkovévodkyni Toskánskou, dále architekty Julia Broggia a Václava Špačka, všechny duchovní správce a také poutníky a všechny lidi, pro něž toto poutní místo něco znamenalo.

A nakonec prosíme o případnou štědrost. Obnova čítající v obou etapách přibližně 123 mil. Kč není Evropskou unií a Českou republikou financována stoprocentně, ale „jen“ z 95 procent. I těch 5 procent je však vysoce nad možnosti hornopolické farnosti. Spolu s dalšími poplatky, administrativními náklady a náklady na úroky za úvěry to bude kolem 10 miliónů Kč. Jsme proto vděčni za každý dar a příspěvek. Ten je možné si odečíst od daňového základu. Můžete jej poskytnout na účet č. 900444379/0800 nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Pevně věřím, že tato velká akce byla jedinečnou šancí pro toto významné místo. Poslední důkladnější rekonstrukce zde probíhala v roce 1912. Na konci války byl areál poškozen blízkým výbuchem letecké pumy. Díky hrdinskému úsilí Mons. Josefa Stejskala a paní Marie Večeřové (a mnoha dalších dobrých lidí) se areál podařilo udržet do dnešních dnů, ale bez důkladné rekonstrukce by už nevydržel. A tak je naším úkolem napnout všechny síly a vrátit tomuto místu původní krásu a zachovat je pro další generace. Věřím, že jsme se k tomu nenachomýtli náhodou, ale že jsme k tomu byli povolání – Bohem, Pannou Marií, patronkou tohoto místa, a také těmi, kdo dali Horní Polici kus svého života. Od takového úkolu se neutíká, protože je čestný. Tak vzhůru do práce!

P. Stanislav Přibyl, administrátor