Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Biřmování v Horní Polici

V zaplněném kostele s biskupem Janem Baxantem koncelebrovali P. Stanislav Přibyl, administrátor Horní Police a P. Kamil Škoda z Bělé pod Bezdězem, z jehož farního obvodu pocházejí dvě biřmované. Jáhenskou službou posloužil Luděk Téra, rovněž z Bělé pod Bezdězem. Liturgii řídil Miloslav Marek, kancléř Biskupství litoměřického. Spolu se šesti ministranty (čtyřmi místními) tak zajistil, že všechno bylo, jak má být.

Po evangeliu byly biřmovateli představeny kandidátky této svátosti. Litoměřický biskup poté v homilii poukázal na liturgická čtení z 33. neděle v mezidobí, která mají eschatoligický ráz a promlouvají o konci světa, o druhém Kristově příchodu. Úkolem křesťanů - především dnešních biřmovanců - je v takové situaci vydávat svědectví. Nebát se, ale být si vědomi závažnosti chvíle. Každý křesťan má být světlem světa. Kde svítí alespoň jedno světýlko, již nelze říci, že by tam byla tma. I když slunce přestane svítit a měsíc rovněž, světlo Kristovo svítit nepřestane. A je naší povinností toto světlo v sobě opatrovat, jím svítit a zapalovat jím i druhé.

Obřad biřmování začal vzýváním Ducha svatého - společným zpěvem starobylého hymnu Rabana Maura "Veni, Creator Spiritus". Po vzývání Ducha svatého modlitbou pronášenou biskupem Janem Baxantem následovalo vlastní biřmování, které udělil Veronice Policerové z České Lípy, Lucii Smělé z České Lípy, Haně Berkové z Horní Police, Ireně Gosmanové ze Ždírce, Marcele Študentové z Katusic a Janě Šestákové z Horní Police. Obřad biřmování byl zakončen společnými přímluvami, při nichž jsme nezapomněli ani na oběti a postižené atentáty v Paříži.

Mše svatá pokračovala eucharistickou slavností, při níž byl recitován římský kánon, starobylá eucharistická modlitba. Při svatém přijímání místní chrámový sbor zazpíval eucharistické moteto ve francouzštině, kterým jsme si opět připomněli nejen spojení s Kristem, ale také s bratřími a sestrami v trpící Francii, která bývá nazývána "první dcerou Církve".

Po svatém přijímání předal biskup Jan Baxant pověření podávat svaté přijímání a donášet je nemocným panu Vladimíru Šudovi z Nového Boru, administrátoru farností Kamenický Šenov a Prácheň. Slavnosti byl z toho důvodu také přítomen P. Josef Pavlas, děkan z Nového Boru spolu se svými farníky.

Závěr slavnosti patřil poděkování otci biskupovi a všem, kteří se na slavnosti podíleli a pozvání na pohoštění na faru. Ani tento okamžik neztratil svůj půvab, když ho zpestřil pan kostelník Hampl z Bezdězu, který přímo u oltáře věnoval panu biskupovi sáček svých vyhlášených domácích brambůrek.

Společné setkání na faře kolem bohatě prostřeného stolu bylo příležitostí nejen k tomu, abychom si pochutnali na dobrotách, které připravili místní i přespolní, ale abychom se setkali a pobavili v srdečné a radostné atmosféře.

Svátost biřmování nebyla koncem našich snah po dalším životě z víry, ale jedním z vrcholů. Čeká nás Advent s duchovní obnovou 19. prosince 2015 od 10 hodin a další pravidelné vzdělávání. Velkou slavností, na kterou se těšíme, potom bude křest dvou našich přátel o Velikonocích. Dveře i srdce jsou u nás stále otevřené. Přijďte, budete u nás vítáni.

Děkuji všem, kteří přispěli jakýmkoli způsobem k této krásné oslavě.

P. Stanislav Přibyl, administrátor